Wiki page 379                                               

Katedrala svetog Ivana Vladimira u Baru

Prvi zahtjev za odredivanje mjesta za izgradnju crkve u Baru podnio je državnom organu svećenik Bogić Femić nedugo nakon potresa 1979. godine. Tadašnje komunističke vlasti taj zahtjev nisu odobrile, tako da je dvije godine kasnije 17. ožujka 1981 ...

                                               

Vlaška crkva (Cetinje)

Vlaška crkva je crkva na Cetinju, Crna Gora. Pripada Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve, a posvećena je prazniku Rodenje presvete Bogorodice.

                                               

Crkva Blagovesti presvete Bogorodice u Veri

Crkva Blagovesti presvete Bogorodice u Veri u Hrvatskoj je pravoslavna crkva, trenutačno u sastavu Osječkopoljske i baranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve, a koja je posvećena blagdanu Blagovijesti.

                                               

Crkva Prenosa moštiju sv. Nikolaja u Pačetinu

Crkva Prenosa moštiju svetog Nikolaja u Pačetinu u Hrvatskoj je pravoslavna crkva, trenutačno u sastavu Osječkopoljske i baranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve, a koja je posvećena blagdanu prijenosa relikvija sv. Nikole.

                                               

Crkva Rodenja Presvete Bogorodice u Srijemskim Lazama

Crkva je u sastavu Osječkopoljske i Baranjske eparhije Dalj, Vukovarskog namjesništva Vukovar te Srpske pravoslavne crkve sa sjedištem u Beogradu.

                                               

Crkva Roždestva Presvete Bogorodice u Drežnici

Srbi su se naselili u Drežnicu u 17. stoljeću. Po doseljenju podigli su drvene crkve u centru Drežnice, u Krakaru i Nikolićima. Godine 1842. godine završena je i posvećena pravoslavna crkva Roždestva Presvete Bogorodice u centru Drežnice, koja je ...

                                               

Crkva Sv. Ane u Donjoj Vrijeskoj

Crkva Svete Ane u Donjoj Vrijeskoj nedaleko Daruvara pripada nevelikoj skupini relativno dobro sačuvanih gotičkih sakralnih gradevina na području Slavonije. Radi se o jednobrodnoj, za slavonske prilike relativno velikoj gradevini sa svetištem dug ...

                                               

Crkva sv. apostola Petra i Pavla u Smiljanu

Crkva je izgradena 1765. Posvećena je svetim apostolima Petru i Pavlu. U sastavu je Gornjokarlovačke eparhije Srpske pravoslavne crkve. Smiljan je sjedište parohije istog imena, koja se sastoji od ličkih sela: Smiljan, Bužim, Karlobag, Bogdanić, ...

                                               

Crkva sv. Arhangela Gavrila u Bršadinu

Crkva sv. Arhangela Gavrila u Bršadinu u Hrvatskoj je pravoslavna crkva, trenutačno u sastavu Osječkopoljske i baranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve, a koja je posvećena sv. Arhangelu Gavrilu.

                                               

Crkva sv. Petke u Banovcima

Crkva prepodobne majke Paraskeve u Banovcima je središnja i jedina crkva pravoslavne Crkvene općine Banovačke. Instutucijalno pripada eparhiji Srijemskoj sa sjedištem u Srijemskim Karlovcima.

                                               

Crkva sv. Prokopija u Rajevom Selu

Crkva svetog Prokopija u Rajevom Selu u Hrvatskoj je pravoslavna crkva, trenutačno u sastavu Osječkopoljske i baranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve, a koja je posvećena blagdanu svetog Prokopija. Crkva je središnja crkva za pravoslavce u Ra ...

                                               

Crkva sv. velikomučenika Georgija u Boboti

Crkva svetog velikomučenika Georgija u Boboti u Hrvatskoj je pravoslavna crkva, trenutačno u sastavu Osječkopoljske i baranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve, a koja je posvećena blagdanu svetog Georgija.

                                               

Šesta lička divizija NOVJ-a

Šesta lička proleterska divizija NOVJ-a formirana je 22. studenog 1942. godine naredbom Vrhovnog štaba NOV-a i POJ-a od Prve, Druge i Treće ličke brigade. Do 11. studenog 1943. godine bila je u sastavu Prvog hrvatskog korpusa, odnosno Četvrtog ko ...

                                               

Dvanaesta slavonska divizija NOVJ-a

Dvanaesta slavonska divizija NOVJ-a je formirana 30. prosinca 1942. godine kao Četvrta divizija Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, a 9. svibnja 1943. je preimenovana u Dvanaestu diviziju NOVJ-a. Pri formiranju u njen sastav ušle su tri brigade: Dva ...

                                               

Devetnaesta sjevernodalmatinska divizija NOVJ-a

Devetnaesta dalmatinska divizija NOVJ-a formirana je u prvoj polovini listopada 1943. u Biovičinom Selu u Bukovici. U njen sastav su ušle Peta, Šesta i Sedma dalmatinska brigada NOVJ-sa oko 3 600 boraca. Pod zapovjedništvom štaba divizije djelova ...

                                               

26. dalmatinska divizija NOVJ-a

Dvadeset šesta dalmatinska divizija NOVJ-a formirana je 8. listopada 1943. godine. U njen sastav su ušle Jedanaesta, Dvanaesta i Trinaesta brigada sa oko 3 800 boraca. U siječnju 1944. u sastav divizije je umjesto Trinaeste ušla Prva dalmatinska ...

                                               

28. slavonska divizija NOVJ-a

28. slavonska divizija NOVJ-a formirana je polovinom svibnja 1943. godine i tom prilikom dobila je naziv: "10. divizija NOV Hrvatske". U listopadu 1943. godine Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije preimenovao je u 28. diviziju NOV Jugoslavije. Glavn ...

                                               

32. zagorska divizija NOVJ-a

Tridesetdruga zagorska divizija NOVJ-a formirana je 12. prosinca 1943. godine na području Kalničkog gorja od brigada "Braća Radić" i "Matija Gubec". Na dan formiranja imala je 1764 borca naoružana sa 992 puške, 62 puškomitraljeza, 14 mitraljeza, ...

                                               

40. slavonska divizija NOVJ-a

40. slavonska divizija NOVJ-a formirana je 15. srpnja 1944. godine. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Šesnaesta omladinska brigada "Joža Vlahović" i Osamnaesta slavonska brigada NOVJ-a. Bila je u sastavu Šestog slavonskog korpusa. Zapovjednik d ...

                                               

43. istarska divizija NOVJ-a

43. istarska divizija NOVJ-a formirana je 29. kolovoza 1944. godine Čabru, Gorski kotar. Prvi zapovjednik divizije bio je Savo Vukelić, a politički komesar Josip Joža Skočilić. U sastav divizije ušle su Prva, Druga i Treća istarska brigada. U tre ...

                                               

Četvrta dalmatinska brigada NOVJ-a

Četvrta dalmatinska brigada NOVJ-a utemeljena je 6. siječnja 1943. godine u selu Šošićima na Biokovu, od bataljuna "Vid Mihaljević" i novih boraca s područja Makarske, Brača, Hvara i Korčule. Imala je štab brigade, 4 bataljuna i prištapske postro ...

                                               

Četvrti hrvatski korpus NOVJ-a

Četvrti hrvatski korpus NOVJ-a formiran je 22. studenog 1942. godine, naredbom Vrhovnog komandanta NOV-a i POJ-a Josipa Broza Tita, kao Prvi hrvatski narodnooslobodilački udarni korpus. U njegov sastav tada su ušle sve postrojbe na teritoriju Hrv ...

                                               

Dvanaesta slavonska proleterska udarna brigada NOVH-a

Dvanaesta slavonska proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada bila je jedna od najuspješnijih jedinica NOVH-na istoku Hrvatske, u Slavoniji, koju je Glavni štab NOV-a Hrvatske 1944. godine proglasio najboljom brigadom u Hrvatskoj. Formirana ...

                                               

Glavni štab Hrvatske

Glavni štab Hrvatske je bio operativno-teritorijalni organ kojemu je namjena bila rukovoditi oružanom borbom i zapovijedati postrojbama i vojnopozadinskim ustanovama partizanskih snaga u Hrvatskoj. Postojao je od 19. listopada 1941. do konca drug ...

                                               

Jedanaesti hrvatski korpus NOVJ-a

Jedanaesti hrvatski korpus NOVJ-a formiran je u siječnju 1944. godine. Njegovo područje djelovanja obuhvaćalo je Liku, Gorski Kotar, Hrvatsko primorje i Istru. Na osnovu naredbe Vrhovnog štaba NOV-a i POJ-a o formiranju Jedanaestog korpusa, Glavn ...

                                               

Krajiška partizanska četa

Krajiška partizanska četa, partizanska postrojba NOVH. Uvjeti su se stvorili nakon partizanske likvidacije domobranskog garnizona u Zadvarju. Nakon napada 20. kolovoza 19434. koji je uspješno okončan sljedećeg dana, naredbom Štaba Grupe udarnih b ...

                                               

Mosorski partizanski odred

Mosorski partizanski odred, partizanska postrojba NOVH. Nije bio stalne formacije, mijenjao je strukturu ovisno o situaciji pa je u imenu bio četa, vod, bataljun i odred.

                                               

Osma kordunaška divizija NOVJ-a

Osma kordunaška divizija NOVJ-a formirana je 22. studenog 1942. godine naredbom Vrhovnog komandanta NOV-a i POJ-a Josipa Broza Tita. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Četvrta i Peta kordunaška brigada i Šesta primorsko-goranska brigada. Pošto j ...

                                               

Osmi dalmatinski korpus NOVJ-a

Osmi dalmatinski udarni korpus NOVJ-a formiran je 7. listopada 1943. godine od Devete, Devetnaeste, Dvadesete i 26. dalmatinske divizije i partizanskih odreda: Srednjo-dalmatinskog, Kninskog, Dinarskog, Mosečko-svilajskog, Segetsko-marinskog, Imo ...

                                               

Peta dalmatinska brigada NOVJ-a

Peta dalmatinska brigada NOVJ-a formirana je 3. veljače 1943. godine u Bosanskom Grahovu, u jačini od 4 bataljuna. Njezin sastav činili su Prvi bataljun, Drugi bataljun, Treći bataljun i Četvrti bataljun. Brigada je u trenutku formiranja imala uk ...

                                               

Prva dalmatinska proleterska udarna brigada NOVJ-a

Prva dalmatinska proleterska udarna brigada formirana je 6. rujna 1942. u selu Dobrom, blizu Livna. U njen sastav ušli su: 1. bataljun "Ante Jonić", 2 bataljun "Bude Borjan", 3. bataljun "Josip Jurčević" i 4. bataljun "Tadija Anušić". Brigada je ...

                                               

Prva istarska brigada "Vladimir Gortan"

Prva istarska brigada "Vladimir Gortan" je bila postrojba Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske. Osnovana je 23. rujna 1943. godine. Nosila je ime hrvatskog antifašiste Vladimira Gortana. Prva joj je borbena zadaća bila 25. rujna u mjestašcu Vodnj ...

                                               

Prvi sisački partizanski odred

Prvi sisački partizanski odred osnovan je 22. lipnja 1941. u šumi Žabno pokraj Siska. Sisački je odred bio prvi antifašistički partizanski odred u Hrvatskoj te u Jugoslaviji. Osnovan je na dan napada nacionalsocijalista na Savez Sovjetskih Socija ...

                                               

Sedma banijska divizija NOVJ-a

Sedma banijska udarna divizija NOVJ-a formirana je naredbom Vrhovnog komandanta NOV-a i POJ-a Josipa Broza Tita od 22. studenog 1942. godine. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Sedma i Osma banijska brigada i Trinaesta hrvatska brigada "Josip Kr ...

                                               

Sedma banijska udarna brigada NOVH-a

Sedma banijska narodnooslobodilačka udarna brigada "Vasilj Gaćeša" formirana je 2. rujna 1942. godine u Moslavini, od boraca Trećeg, Petog i Udranog bataljuna Banijskog partizanskog odreda. Na dan formiranja imala je oko 850 boraca, naoružanih sa ...

                                               

Sedma dalmatinska brigada NOVJ-a

Sedma dalmatinska udarna brigada NOVJ-a formirana je 12. rujna 1943. godine u Karinu od Druge grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda. Od formiranja 19. divizije do kraja 1943. godine Sedma dalmatinska brigada borila se u njezinom sastavu kao njena ...

                                               

Šesta dalmatinska brigada NOVJ-a

Šesta dalmatinska brigada NOVJ-a formirana je 31. kolovoza 1943. u dalmatinskoj regiji Bukovici od Prve grupe sjevernodalmatinskih odreda. Njezino formiranje službeno je potvrdeno naredbom Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske 6. listopada 1943., tijek ...

                                               

Šesti slavonski korpus NOVJ-a

Šesti slavonski korpus NOVJ-a formiran je 17. svibnja 1943. godine. Od osnivanja, pa do 20. lipnja 1943. zvao se Prvi slavonski korpus, a do 5. listopada 1943. Drugi hrvatski korpus. U njegov sastav su prilikom formiranja ušle Deseta i Dvanaesta ...

                                               

Treća dalmatinska udarna brigada NOVJ-a

Treća dalmatinska udarna brigada NOVJ-a formirana je 12. studenoga 1942. godine u selu Bračeviću, blizu Muća. Od Mosećkog bataljuna bili su formirani 1. i 2. bataljun brigade, a od Mosorskog bataljuna formiran je 3. bataljun u koji je 27. studeno ...

                                               

Trinaesta proleterska udarna brigada NOVJ-a

Trinaesta proleterska udarna brigada "Rade Končar" je osnovana 7. studenog 1942. godine u selu Gornjem Sjeničaku kod Vrginmosta, Republika Hrvatska. Brigada je formirana od Prvog bataljuna Hrvatske i Žumberačko-pokupskog odreda NOP-a. Od osnutka ...

                                               

Trogirsko – rogoznička četa

Trogirsko – rogoznička četa bila je hrvatska partizanska četa u sastavu NOP i DVJ formirana 27. ožujka 1942. u selu Kotelja od prvih partizana – ilegalaca primoštenskog, rogozničkog i trogirskog kraja, kojima se kasnije pridružuju i ilegalci sa o ...

                                               

Trogirsko-kaštelanski partizanski odred

Trogirsko-kaštelanski partizanski odred, Prvi kaštelanski partizanski odred, ime za skupinu dragovoljaca - komunista iz Trogira i Kaštela koji su se u kolovozu 1941. pokušali prebaciti s područja Kaštela na Dinaru gdje su se trebali priključiti d ...

                                               

Zagorski partizanski odred

Prvi zagorski partizanski odred, osnovan je tijekom ožujka 1942. kod Zlatara. Odred je bio prva veća partizanska vojna postrojba u Hrvatskom zagorju. Odred je imao oko 147 boraca, djelovao je kao tipično partizanska jedinica, iznenadno je napadao ...

                                               

Kameni cvijet

Kameni cvijet je monumentalni spomenik posvećen svim žrtvama koje su stradale od strane ustaša u sabirnom logoru Jasenovac tijekom Drugog svjetskog rata. Autor spomenika je arhitekt Bogdan Bogdanović. Spomenik je završen i svečano otvoren 1966. g ...

                                               

Laki prijevozni zdrug

Laki prijevozni zdrug bila je postrojba NDH u sastavu kraljevske talijanske vojske na Istočnom bojištu tijekom Drugog svjetskog rata. Zdrug je osnovan primarno na talijansko inzistiranje nakon što su slične hrvatske dobrovoljačke postrojbe upućen ...

                                               

Vojna krajina (NDH)

Osnovana je u prvim mjesecima postojanja NDH, krajem srpnja 1941. godine. Zemljopisni položaj te jedinice bio je na području uz granicu NDH prema Srbiji i Crnoj Gori. Razlog osnivanja bila je zaštita istočne granice NDH od mogućih neprijateljskih ...

                                               

Fiat L6/40

Fiat L6 / 40 je laki talijanski tenk koji se koristio od 1940. pa do kraja Drugog svjetskog rata. Originalni talijanski naziv je Carro Armato L 6 / 40. Brojevi označuju njegovu težinu i godinu kada je ušao u službu.

                                               

Fiat M11/39

Fiat M11 / 39 je bio talijanski srednje teški tenk koji je korišten na početku Drugog svjetskog rata, sve do kapitulacije Italije. Njegova razina vaterene moći i oklopne zaštite bila je primjerenija lakom tenku, no za talijane je on bio srednje t ...

                                               

L3/35

Laki tenk L3 / 35 je razvijen od četiri Mark VI tenka koji su uvezeni iz Britanije 1929. godine. Prva vozila koje su talijani proizveli nazvani su CV-29 u čijem nazivu ovo "CV" označava "brzi tenk" talijanski: Carro Veloce, a broj označava godinu ...

                                               

Svetosavski kongres

Svetosavski kongres Mihailovićevih pristaša održan od 25. do 28. siječnja 1944. godine u selu Ba kraj Gornjeg Milanovca. Ovaj kongres predstavlja četnički odgovor na Drugo zasjedanje AVNOJ-a. Organizirao ga je Draža Mihailović okupivši oko 300 "d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →