Wiki page 24                                               

Ivan Mihalović

Ivan Mihalović je bio bački hrvatski kulturni radnik. Radio je kao učitelj u Baji. 1872. je objavio čitanku na hrvatskom jeziku za katoličke pučke učionice, odnosno za Hrvate u Ugarskoj. Za povijest hrvatske gramatike i leksikografije je značajan ...

                                               

Milica Mihaljević

Milica je Mihaljević završila V. gimnaziju u Zagrebu, 1974., te diplomirala je engleski jezik, opću lingvistiku i fonetiku 1979. godine. Doktorirala je godine 1991. s temom Lingvistička analiza računalnog nazivlja mentor Stjepan Babić, članovi po ...

                                               

Adolfo Mussafia

Adolfo Mussafia austrijski je filolog, dalmatinski Židov, utemeljitelj romanistike na Sveučilištu u Beču, austrijski akademik.

                                               

Milan Nosić

Milan Nosić, hrvatski je jezikoslovac, onomastičar, sociolingvist, ortoepičar, arealni jezikoslovac, kroatist i bohemist.

                                               

Dragutin Antun Parčić

Dragutin Antun Parčić, hrvatski filolog. Bio je profesor u Zadru i kanonik Hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu. Napisao je gramatiku hrvatskog jezika na talijanskom Grammatica della lingua slava Illirica, sastavio je Rječnik hrvatsko-talijanski ...

                                               

Stjepan Pavičić

Stjepan Pavičić, hrvatski jezikoslovac i antropogeograf. Klasičnu gimnaziju završio je u Vinkovcima, a slavistiku i germanistiku studirao u Beču i Zagrebu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1911. Radio je kao srednjoškolski profeso ...

                                               

Mirko Peti

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965., magistrirao 1975., te doktorirao 1998. disertacijom o semantičkom aspektu gramatičke kategorije broja. Voditelj je Odsjeka za suvremeni standardni jezik pri Institutu za hrvatski jezik i jez ...

                                               

Krunoslav Pranjić

Krunoslav Pranjić, profesor emeritus Filozofskog fakulteta u Zagrebu, osnivač Katedre za stilistiku Odsjeka za hrvatski jezik i književnost

                                               

Valentin Putanec

Pučku je školu završio u Krašiću, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1937. godin. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1941. godine na romanistici. Za vrijeme rata studirao još i slavistiku i talijanistiku. Nakon rata pohadao je u JAZU, d ...

                                               

Antun Rožić

Antun Rožić autor je gramatike latinskoga jezika koja je izdana u dvije knjige od kojih prva, Pervi temelyi diachkoga jezika za pochetnike vu domorodnom jeziku, Varaždin, 1821., uvodi u morfologiju latinskoga jezika, a druga, Kratko naputjenye vu ...

                                               

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić, hrvatski jezikoslovac. Radio je kao srednjoškolski profesor u Zemunu i Zagrebu. Bavio se dijalektologijom, etnografijom i jezičnom didaktikom.

                                               

Marko Samardžija

Marko Samardžija roden 2. rujna 1947. godine u Vodincima kod Vinkovaca. Osnovnu školu polazio je i završio u rodnome mjestu, a srednju ekonomsku školu u Vinkovcima. Studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti i filozofije završio je na ...

                                               

Marijan Stojković

Marijan Stojković je roden 1879. u Podgori, u rodnom mjestu je pohadao osnovnu školu a gimnaziju je završio u Splitu. Na sveučilištu u Grazu 1903. godine upisuje slavistiku, tamo je i doktorirao tezom "O radu i životu isusovca Bartolomea Kašića". ...

                                               

Rudolf Strohal

Rudolf Strohal, hrvatski jezikoslovac Otac mu je bio predstojnik malovodskoga lokvarskoga područja u gradnji Lujzinske ceste. Strohal je završio pučku školu u rodnom mjestu prva tri razreda. Četvrti je razred pučke škole, kao i gimnaziju završio ...

                                               

Joakim Stulli

Poslije osnovnoga školovanja u rodnome gradu pohada isusovački kolegij. Potom nastavlja filozofsko-teološki studij u samostanu Male braće. Nakon toga tri godine u Rimu na središnjem franjevačkom studiju u samostanu Aracoeli studira bogoslovlje. V ...

                                               

Marinka Šimić

Marinka Šimić hrvatska je jezikoslovka, paleoslavistkinja i kroatistica. Istražuje paleografiju i epigrafiju, osobito hrvatsku glagoljicu, hrvatsku ćirilicu, stećke i kajkavizme u rukopisnim tekstovima.

                                               

Dubravko Škiljan

Dubravko Škiljan, hrvatski jezikoslovac i autor brojnih znanstvenih djela. Uže područje bila mu je klasična filologija i semiologija.

                                               

Marko Tadić (jezikoslovac)

Marko Tadić hrvatski je jezikoslovac koji je dao značajan doprinos na području računalne i korpusne lingvistike u Hrvatskoj.

                                               

Stjepko Težak

Osnovnu školu završio je u Ozlju a klasičnu gimnaziju, Višu pedagošku školu i Filozofski fakultet u Zagrebu. Doktorat filoloških znanosti stekao je 1965. godine Bio je profesor metodike nastave jezika i filma na Pedagoškoj akademiji i na Filozofs ...

                                               

Domagoj Vidović

Roden je u Metkoviću gdje je pohadao osnovnu školu i gimnaziju. Dio osnovnoškolskog obrazovanja završio je u Pučišću, na otoku Braču. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti stekao je obranom rada Nacrt za vidonjsku antroponimiju i top ...

                                               

Stjepan Vilov

Pripadao je budimskom krugu hrvatskih franjevačkih pisaca, zajedno sa Marijanom Jaićem, Mihovilom Radnićem, Matijom Petrom Katančićem, Grgurom Ćevapovićem, Grgurom Peštalićem, Emerikom Pavićem, Lovrom Bračuljevićem i ostalima, koji je uvelike pri ...

                                               

Josip Voltić

Diplomirao je pravo u Beču, gdje je i živio najveći dio života. Radio je različite poslove, a njegov je jezikoslovni i prevoditeljski rad podupirao mecena barun Carnea-Steffaneo, kojega je podučavao hrvatskom jeziku. Objavio je u Beču na talijans ...

                                               

Luka Vukojević

Luka Vukojević, hrvatski je jezikoslovac i kroatist. Rodio se je 7. listopada 1955. u Šipovači, u ljubuškoj općini. Ondje je pohadao osnovnu školu. U Osijeku je radio na Pedagoškome fakultetu od 1980. do 1987. godine. Ondje je magistrirao 1985. g ...

                                               

Stjepan Vukušić (pjesnik)

Stjepan Vukušić je hrvatski pjesnik i prozni pisac iz Pule. Po struci je jezikoslovac, a uže područje su mu naglasci u novoštokavskim narječjima hrvatskog jezika. Radio je kao sveučilišni profesor. Danas je u mirovini. Djela su mu prevedena na ne ...

                                               

Sanja Vulić Vranković

Dr. sc. Sanja Vulić redovita je profesorica na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i prodekanica za medunarodnu suradnju. Predaje predmete sa sadržajima iz hrvatskoga jezikoslovlja i hrvatske dijaspore. Voditeljica je Ljetne škole h ...

                                               

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard, francuski filozof. Jean Baudrillard djeluje kao kulturni teoretičar i filozof. Predavao je sociologiju no ipak se ne smatra sociologom jer mnoga njegova djela naginju ukidanju te znanstvene discipline. Njegova djela često su pov ...

                                               

Pierre Bayle

Pierre Bayle, francuski filozof i kršćanski teolog. Bio je profesor na akademiji u Sedanu i na sveučilištu u Rotterdamu. Borio se za slobodu ljudske misli i toleranciju u pitanjima moralnog uvjerenja. Protivnik je dogmatizma, propovijedao je odva ...

                                               

Alain de Benoist

Alain de Benoist, francuski je intelektualac, vodeći član francuskog think tanka Groupement de recherche et détudes sur la culture européenne.

                                               

Cornelius Castoriadis

Cornelius Castoriadis, bio je grčko-francuski ekonomist, filozof i socijalist. Poslije studija ekonomije, prava i filozofije u Ateni napušta Grčku komunističku stranku i priključuje se trockističkoj organizaciji. S trockistima prekida 1948., seli ...

                                               

Alain Finkelkraut

Alain Finkielkraut francuski je filozof, koji govori o odnosu izmedu mišljenja i kulture u cilju razjašnjenja socio-kulturnih promjena povezaniim prijelazom iz modernizma u post-moderno razdoblje. Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umj ...

                                               

Charles Fourier

François Marie Charles Fourier, francuski utopijski socijalist Provodio je život trgovca, objavljujući rasprave koje ga izvornošću kritičkih nazora izdvajaju iz mnoštva utopista s početka 19. stoljeća. Potkraj života izvršio je velik utjecaj na f ...

                                               

Baron dHolbach

Barun Paul Henri Thiry dHolbach, izvorno njemačkog imena Paul Heinrich Dietrich von Holbach, bio je francuski filozof i enciklopedist njemačkog podrijetla. Autor je poznatog filozofskog traktata Sustav prirode i drugih filozofskih djela. Pisao je ...

                                               

Julia Kristeva

Julia Kristeva, je bugarska lingvistica, filosof, psihoanalitičarka i feministica, koja živi i djeluje u Parizu. Profesor emeritus pri sveučilištu Université Paris VII - Diderot.

                                               

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu, francuski politički mislilac i pisac. Završio je pravne znanosti i postao predsjednik Vrhovnog suda u Bordeauxu. Za Academie des Sciences u Bordeauxu napisao je mnogo rasprava s područja fizike, fiziologije, ...

                                               

Henri Saint-Simon

Henri Saint-Simon, francuski socijalist, jedan od trojice" velikih utopista” koji zastupaju interese radništva i kritiziraju kapitalistički način proizvodnje te su svojim učenjima utjecali na oblikovanje teorije Karla Marxa. Najpoznatije djelo" I ...

                                               

Jacques Bresse

Jacques Antoine Charles Bresse, bio je francuski inženjer i matematičar. Bresse je djelovao unutar inženjerske trupe Corps des ingénieurs des ponts et chaussées, kasnije je bio pomoćnik na odjelu mehanike na École des ponts et chaussées i geodezi ...

                                               

Charles Combes

Charles-Pierre-Mathieu Combes, bio je francuski inženjer. Bio je glavni tajnik rudarske tvrtke i rektor École des Mines. Njegovo ime nalazi se na popisu 72 znanstvenika ugraviranih na Eifellovom tornju.

                                               

Eugène Flachat

Eugène Flachat, bio je francuski inženjer. Flachat je predvodio željezničke radove na Saint-Germain-en-Laye a kasnije postaje viši inženjer. Izgradio je mehaničke radionice u Aboinvilleu, Jusseyu i Vierzonu, osnova je nekoliko francuskih inženjer ...

                                               

Henri Giffard

Poslije studija na Sveučilištu u Parizu javlja mu se interes za zračne letjelice. Kada je uspio napraviti parni stroj koji je bio težak samo 150 kg i imao je 3 KS, vidio je mogućnost kombininiranja Pierre Julliotovog modela zračnog broda sa svoji ...

                                               

Louis Didier Jousselin

Louis Didier Jousselin, bio je francuski inženjer. Jousselin je započeo studij na École polytechnique. Sudjelovao je u izgradnji Grand Canal du Nord u Maastrichtu 1813 14., u obrani Hamburga pod Louisom Nicolasom Davoutom, tijekom koje je izgradi ...

                                               

Louis Le Chatelier

Louis Le Chatelier bio je francuski inženjer. Le Chatelier je studirao od 1834. do 1836. na École polytechnique a poslije toga na Ecole des Mines. Kasnije je radio kao rudarski inženjer u javnoj službi. Izumio je lampu koja se koristi u rudarskim ...

                                               

Louis Malus

Étienne Louis Malus, bio je francuski inženjer i fizičar. Malus je završio Politehničku školu u Parizu, a zatim je službovao u inženjeriji kao časnik. Bio je zamjenik direktora izgradnje fortifikacijskih utvrda kod Strasbourga 1806 1808. a zatim ...

                                               

Jules Petiet

Jules Alexandre Petiet, bio je francuski inženjer strojarstva. Otac mu je bio Pierre Francois Charles Alexandre Petiet 1782.–1835., kom je Napoleon dao naziv baruna, i koji je obnašao dužnost prefekta i indendanta u Toscani. Svoje obrazovanje dob ...

                                               

Camille Polonceau

Jean-Barthelémy Camille Polonceau, bio je francuski inženjer. Njegov otac je bio Antoine-Rémy Polonceau. Polonceau je bio inženjer željezničkih sustava a kasnije direktor nekoliko željezničkih kompanija. Uveo je razna poboljšanja materijala upotr ...

                                               

Jean-Victor Poncelet

Jean-Victor Poncelet je bio francuski vojni inženjer i matematičar. Poznat je po poboljšanjima na konstrukciji vodnih turbina i vodeničkog kola, kao i doprinosu u projektivnoj geometriji. Poncelet je roden u Metzu, kao vanbračno dijete poznatog o ...

                                               

Gaspard de Prony

Gaspard Clair François Marie Riche de Prony, bio je francuski barun i inženjer. Prony je upravljao poreznim sustavom 1791., profesor mehanike postaje 1794. godine na institutu École polytechnique, a od 1798. do svoje smrti bio je direktor École n ...

                                               

François Clément Sauvage

François Clément Sauvage, bio je francuski inženjer i geolog. Sauvage je studirao od 1831. do 1833. na École polytechnique, diplomirajući kao najbolji u generaciji. Počinje raditi kao rudarski inženjer, kod tvrtke Corps des Mines, baveći se istov ...

                                               

Henri Tresca

Henri Édouard Tresca, bio je francuski inženjer. Tresca je studirao na École polytechnique u Parizu. Kasnije je postao profesor industrijske mehanike i zamjenik direktora na Conservatoire des arts et métiers u Parizu. Za doktorski rad Lécoulement ...

                                               

Louis Vicat

Louis Vicat, bio je francuski inženjer. Završio je École polytechnique 1804., a École des Ponts et Chaussées 1806. godine. Vicat je studirao način lijepljenja žbuke a i sâm je napravio vezivni materijal koji je bio popularan ali kojeg je kasnije ...

                                               

Aristarh sa Samotrake

Aristarh sa Samotrake je bio grčki gramatičar i književni kritičar, poznat kao jedan od najvećih proučavatelja Homerove poezije. Takoder je služio kao glavni knjižničar Aleksandrijske knjižnice naslijedivši na tom mjestu svog učitelja Aristofana. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →