Wiki page 159                                               

Kvadrat

Kvadrat ili četvorina je četverokut s četirima pravim kutovima i četirima sukladnim stranicama. Sve 4 stranice su mu jednake duljine, nasuprotne stranice su mu paralelne, a dijagonale su mu jednake te se raspolavljaju i sijeku pod pravim kutem. P ...

                                               

Mnogokut

Mnogokut je dio ravnine omeden zatvorenom izlomljenom linijom ili manje formalno dio ravnine omeden ravnim dužinama koje možemo nacrtati da ne podižemo olovku. Izlomljena linija je unija od konačno mnogo različitih dužina u ravnini, zadanih u odr ...

                                               

Paralelnost

Paralelnost ili usporednost u geometriji predstavlja odnos izmedu dva geometrijska objekta. Primjeri definiranja paralelnosti u euklidskoj geometriji su: Dvije različite ravnine su paralelne ako se ne sijeku. Dva pravca su paralelna ako se nalaze ...

                                               

Paralelogram

Paralelogram je četverokut kojemu se dijagonale medusobno raspolavljaju. Ekvivalentno, to je četverokut s dva para paralelnih i sukladnih nasuprotnih stranica. Paralelogram je presjek dviju pruga tako da rubni pravci jedne pruge imaju drugi smjer ...

                                               

Peterokut

Kod pravilnog peterokuta sve stranice iste su duljine, svaki kut peterokuta ima 108° 5x108 = 540 Površina pravilnog peterokuta stranice t računa se po sljedećoj formuli: P = t 2 25 + 10 5 4 = 5 t 2 tan ⁡ 54 ∘ 4 ≈ 1.720477401 t 2. {\displaystyle P ...

                                               

Potencija točke

U geometriji, potencija točke govori o udaljenosti neke točke od neke kružnice. Neka je točka P, a kružnica k sa središtem u S i polumjerom r. Tada je potencija točke P s obzirom na kružnicu k jednaka |PS| 2 - r 2. Ako je ona manja od nule, točka ...

                                               

Pravac

Pravac je osnovni geometrijski pojam koji se kao element ravnine ne definira. Svojstva pravca daju se aksiomima. Takoder, polupravac je pravac s jednim krajem.

                                               

Prizma

Prizma je poliedar odreden s dva sukladna poligona koji leže u paralelnim ravninama i imaju paralelne odgovarajuće stranice. Ako su svi bočni rubovi okomiti u odnosu na bazu onda je prizma uspravna. Ona je pravilna ako su joj baze pravilni mnogok ...

                                               

Promjer

Promjer je pojam u geometriji koji označava duljinu dužine koja prolazi kroz središte kružnice i čiji krajevi se nalaze na kružnici. On je ujedno i skup polovišta medusobno paralelnih tetiva. Ako znamo promjer kružnice, možemo izračunati i površi ...

                                               

Simetrala dužine

Simetrala dužine je pravac okomit na dužinu te prolazi njenim polovištem. Ta svojstva uvjetuju da je svaka točka na simetrali jednako udaljena od rubnih točaka dužine. Dužina te njena simetrala zatvaraju pravi kut.

                                               

Točka (geometrija)

Točka je u geometriji najmanji objekt kojem se može odrediti samo položaj, a drugih izmjera nema, tj. dimenzije duljina, površina i obujam točke su jednaki nuli. Smatra se najosnovnijim dijelom bilo koje dimenzije te se ne može podijeliti na jedn ...

                                               

Trapez (geometrija)

Trapez je četverokut koji ima jedan par paralelnih nasuprotnih stranica. Stranice a i c nazivamo osnovicama, a b i d kracima trapeza. Opseg trapeza je: O= a+b+c+d. Površina trapeza je: P=m×h, gdje je m srednja linija srednjica, koja je paralelna ...

                                               

Brojevni sustav

Brojevni sustav je zajednički naziv za skup pravila pomoću kojih se jednoznačno zapisuju brojevi. Pravila opisuju kako se brojevi zapisuju, kao i kako se zapis jednoznačno tumači. Važno svojstvo brojevnog sustava je mogućnost zapisa svih brojeva. ...

                                               

Binarni brojevni sustav

Binarni sustav predstavlja pozicijski brojevni sustav s bazom 2. To znači da u tom brojevnom sustavu za označavanje brojeva koristimo 2 znamenke, i to: 0 i 1. Kako je to brojevni sustav s najmanjom bazom, iz naziva njegove znamenke na engleskom j ...

                                               

Dekadski brojevni sustav

Dekadski brojevni sustav je sustav s brojevnom bazom 10, što znači da ima 10 znamenki te je sve brojeve dekadskog sustava moguće predstaviti pomoću znamenki 0-9. Brojevna baza 10 koristi se u gotovo cijelom svijetu kao standardna brojevna baza. B ...

                                               

Oktalni brojevni sustav

Oktalni sustav je brojevni sustav s bazom 8. Za predstavljanje broja se koriste znamenke 0-7. Na primjer, broj 34829 bi u oktalnom zapisu bio 104015. Koristi se za skraćeno zapisivanje binarnih sadržaja kada je to spretno. Kako za sastavljanje ok ...

                                               

Tredekadski brojevni sustav

Tredekadski brojevni sustav je pozicijski brojevni sustav s brojevnom bazom 13. Za predstavljanje brojeva rabi se 13 znamenaka: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. Vrijednosti znamenaka su:

                                               

Kompleksni broj

Kompleksni brojevi su algebarski izrazi oblika a + b i {\displaystyle a+bi}, gdje su a {\displaystyle a} i b {\displaystyle b} realni brojevi, a i {\displaystyle i} imaginarna jedinica koja ispunjava jednadžbu i 2 = − 1 {\displaystyle i^{2}=-1}. ...

                                               

Imaginarni broj

U matematici, imaginarni broj je kompleksni broj čiji je kvadrat negativni realni broj. Imaginarni brojevi imaju oblik bi, gdje je b realni broj koji nije jednak nuli, a i je imaginarna jedinica za koju vrijedi: i 2 = − 1 {\displaystyle i^{2}=-1\ ...

                                               

Descartesov teorem

Descartesov teorem govori o odnosu četiri kružnica koje se medusobno dodiruju, ali se ne sijeku. Teorem se može upotrijebiti za izračun četvrte kružnice od tri zadane.

                                               

Hiperbola (krivulja)

Hiperbola ili kosatica je vrsta krivulje. Uz zadane dvije točke u ravnini, točke F1 i F2, te duljinu 2a koja simetrično leži na dužini F1F2 uz uvjet 2a ϵ = e a &gt, 1 {\displaystyle \epsilon \,={\frac {e}{a}}&gt, 1}

                                               

Kartezijev koordinatni sustav

Kartezijev koordinatni sustav, pravokutni koordinatni sustav ili pravokutni Kartezijev koordinatni sustav u prostoru odreden je trima medusobno okomitim pravcima x, y, z, koji se sijeku u ishodištu O, i s Kartezijevim koordinatnim sustavima na nj ...

                                               

Krivulje drugog reda

Krivulje drugog reda, konike ili čunjosječnice su algebarske ravninske krivulje drugoga reda nastale presjekom ravnine i kružne dvostruke stožaste plohe. To su kružnica, elipsa, parabola i hiperbola, te njihove degeneracije: par ukrštenih pravaca ...

                                               

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke S manja ili jednaka polumjeru r. Omedena je sferom polumjera r, tj. skupom točaka prostora čija je udaljenost od središta jednaka r. Medu svim tijelima danog obujma kugla ...

                                               

Paralelepiped

Paralelepiped je tijelo u n -dimenzionalnom afinom prostoru koje generalizira pojam paralelograma na više dimenzija. U starijoj se literaturi u općoj dimenziji govorilo ponekad i paralelotop, a termin paralelepiped se rezervirao samo za slučaj 3 ...

                                               

Poliedar

Poliedar geometrijsko je tijelo omedeno ravnim plohama odnosno poligonima. Te plohe se zovu strane. Dužine u kojima se sastaju dvije susjedne strane poliedra se zovu bridovi poliedra, a točke u kojima se sastaju susjedni bridovi su vrhovi poliedr ...

                                               

Stožac

Stožac ili konus tijelo je omedeno krugom i stožastom plohom. Vrh stošca je točka najudaljenija od baze. Baza stošca je krug, a plašt mu je zakrivljena ploha. Pravac koji prolazi središtem baze i vrhom stošca je os stošca. Izvodnica stošca je duž ...

                                               

Cikloida

Cikloida je transcendentna ravninska krivulja što ju opisuje neka točka ravnine zadane kružnice s kojom je ta točka u čvrstoj vezi kada se kružnica kotrlja bez klizanja po zadanom pravcu. Ako je pritom točka na kružnici, nastaje obična cikloida, ...

                                               

Parabola

Parabola je skup svih točaka u ravnini koje su jednako udaljene od zadane točke i zadanog pravca. Poluparametar parabole je udaljenost od žarišta do ravnalice. Parabola je krivulja koja nastaje presjekom stošca i ravnine.

                                               

Reuleauxov trokut

Reuleauxov poligon je krivulja konstantne širine – to jest, krivulja čiji su svi promjeri iste duljine. Najpoznatiji oblik je Reuleauxov trokut. Ime je dobio po Franzu Reuleauxu, njemačkom inženjeru iz 19. stoljeća, mada je takav trokut bio pozna ...

                                               

Četverokut

Značajan podskup četverokuta su trapezi, a to su oni četverokuti kojima su dvije nasuprotne stranice medusobno paralelne. Oni trapezi kojima je svaka stranica paralelna nasuprotnoj stranici, nazivaju se paralelogrami. Paralelogrami kojima su svak ...

                                               

Jednakostranični trokut

Površina jednakostraničnog trokuta iznosi: P = 3 4 a 2 {\displaystyle P={\frac {\sqrt {3}}{4}}a^{2}} Opseg jednakostraničnog trokuta iznosi: O = 3 a {\displaystyle O=3a\,\!} Polumjer upisane kružnice jednakostraničnog trokuta iznosi: r = 3 6 a {\ ...

                                               

Krug

Krug je skup svih točaka u ravnini čija je udaljenost od odredene točke, koju zovemo središte kruga, manja ili jednaka odredenom broju, koji zovemo polumjer kruga. Krug je omeden kružnicom. Krug sa središtem u točki a, b i polumjerom r, kao skup ...

                                               

Sedamnaesterokut

Konstrukciju pravilnog sedamnaesterokuta otkrio je Carl Friedrich Gauss 1796. Naime, konstrukcija heptadekagona bila bi lako izvediva ako nam je poznato kako konstruirati kut od 2 π 17 {\displaystyle {2\pi \over 17}} uz pomoć ravnala i šestara. I ...

                                               

Šesterokut

Pravilni šesterokut ima duljine svih stranica jednake polumjeru njemu opisane kružnice, a kutovi su mu izmedu susjednih stranica medusobno jednaki i iznose 120°. Ploština pravilnoga šesterokuta stranice a je P = 3a²√ 3 /2 ≈ 2.598 a², a polumjer u ...

                                               

Trokut

Trokuti se prema vrsti kutova dijele na: pravokutne, šiljastokutne i tupokutne. Pravokutan trokut ima jedan pravi kut. Šiljastokutan trokut ima sve kutove šiljaste. Tupokutan trokut ima jedan tupi kut. Trokuti se dijele i prema vrstama stranica: ...

                                               

Determinanta

U matematici je determinanta skalar svojstven kvadratnoj matrici koji ima mnoga korisna svojstva u linearnoj algebri. Označava se obično s det A {\displaystyle \det A} ili | A | {\displaystyle |A|}. Determinanta matrice koja je zadana svojim elem ...

                                               

Matematička igra

Matematička igra je igra čija se pravila, strategija i rezultat mogu proučiti i objasniti matematičkim pravilima. Matematička pravila mogu potjecati iz teorije brojeva, logike ili geometrije. Da bi igra bila matematička, ne mora biti komplicirana ...

                                               

Zatvaranje kvadrata

Igru je prvi put opisao francuski matematičar Édouard Lucas u knjizi La Pipopipette – Nouveau Jeu de Combinaisons 1889. Igra je u njemačkom govornom području poznata pod imenom Käsekästchen, na engleskom pod Dots and Boxes. Igra je bila popularna ...

                                               

Matematička zagonetka

Matematička zagonetka je zagonetka zasnovana na matematičkim pravilima. Matematička pravila su najčešće iz oblasti teorije brojeva ili geometrije. Namijenjene su prvenstveno za jednog igrača, koji na osnovu datih uvjeta treba riješiti zagonetku. ...

                                               

Središnja statistička agencija (Etiopija)

Središnja statistička agencija je etiopska vladina agencija. Zadaća joj je izrada statističkih pregleda i vršenja popisa radi gospodarskog i društvenog napredka, kao i naobrazba osoblja u tom području. Dijelom je etiopskog ministarstva financija ...

                                               

Istituto Nazionale di Statistica

Istituto Nazionale di Statistica je talijanski državni statistički zavod. Utemeljen je 1926. radi prikupljanja i vodenja podataka od koji su predmetom državnog interesa. Vodenje popisa stanovništva je jedna od zadaća ove ustanove. Od 1989., Istat ...

                                               

Kotangens

Kotangens je jedna od trigonometrijskih funkcija. Izvedena je od sinusa i kosinusa. Na trigonometrijskoj kružnici, po svojoj osnovnoj definiciji, kotanges predstavlja omjer kosinusa i sinusa nekog kuta, a to možemo promatrati kao nagib pravca koj ...

                                               

Sinus

Sinus je trigonometrijska funkcija. Klasično, kutu α pridružujemo vrijednost sin tako da nad datim kutom konstruiramo pravokutni trokut. Vrijednost sin tada je jednaka kvocjentu nasuprotne katete i hipotenuze. No, kako je zbroj kutova u trokutu j ...

                                               

Altokumulus

Altokumulus je oblak koji tvori skupine nepravilnih oblačića bijele i sive boje na visinama od 2.5 do 6 kilometara. Srednji su dijelovi oblaka gušći, deblji i tamniji. Prema obliku može biti lećast, slojevit, poput dvorca s tornjevima i poput pra ...

                                               

Altostratus

Altostratus je oblak u obliku prostrana siva ili plavkasta jednolična sloja na visinama izmedu 3 i 5 kilometara. Većinom je debeo tako da potpuno prekriva Sunce, a katkad je tanji pa se Sunce kroz njega nazire. Sastoji se od pothladenih sitnih vo ...

                                               

Kumulonimbus

Kumulonimbus je veliki, debeli i gusti oblak koji se uzdiže okomito uvis, katkada i iznad 10 kilometara. Donji mu je dio tamne, olovnosive boje, a gornji sadrži vlaknaste strukture, ispod kojih se često pojavljuju tamni rastrgani oblaci. Prema ob ...

                                               

Kumulus

Kumulus je oblak gomilaste strukture s ravnom podnicom, općenito gusti i oštrih rubova i s vrhom koji mjestimice podsjeća na cvjetaču. Izmedu pojedinih kumulusa nalazi se prostor bez oblaka, koji nastaje zbog silaznih grana konvekcijskoga toplins ...

                                               

Ledeni oblak

Ledeni oblak je koloid ledenih čestica raspršenih u zraku. Izraz se koristi za označavanje oblaka koji se sastoje vodenog leda i leda ugljičnog dioksida na Marsu. Takvi oblaci mogu biti dovoljno veliki i gusti da bacaju sjene na Marsovu površinu. ...

                                               

Nimbostratus

Nimbostratus je bezoblični, tamnosivi gusti oblak koji potpuno prekriva Sunce, a pojavljuje se obično na visinama izmedu 2 i 5 kilometara. Daje dugotrajne jednolične oborine. Podnica mu je zbog padanja oborine difuzna pa joj se visina ne može toč ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →