Wiki page 158                                               

Esteri

Esteri su u kemiji organske tvari u kojima organska grupa zamjenjuje jedan ili više atoma vodika u hidroksilnoj skupini. Kod estera hidroksilna skupina reagira s karboksilnom skupinom i nastaje nova skupina koja se naziva esterska -COO-. Najpozna ...

                                               

Eteri

Eteri su organski kemijski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ugljikovim atomima iz dvije alkilne skupine.

                                               

Etilen-glikol

Gotovi svi izvori tvrde da je Charles-Adolphe Wurtz bio prvi koji ga je spojio i da je to bilo 1856. godine. Prvo je tretirao "etilen iodid" C 2 H 4 I 2 srebrovim acetatom i potom hidrolizirao rezultant "etilen diacetat" kalijevim hidroksidom. Wu ...

                                               

Etilen-oksid

Bezbojan, otrovan i zapaljiv plin, sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu. U tekućem je stanju na temperaturi nižoj od 11 °C, tališta -111 °C, a vrelišta 13.5 °C. Meduproizvod je u mnogim organskim sintezama.

                                               

Fenoli

U organskoj kemiji fenoli su skupina spojeva koji se sastoje od hidroksilne skupine vezane izravno na aromatski ugljikovodik. Najjednostavniji takav spoj je fenol. Iako slični alkoholima, imaju jedinstvena svojstva te se ne svrstavaju u alkohole ...

                                               

Heterociklički aromatski spojevi

Heterociklički spojevi takva je vrsta spojeva koji u prstenu, osim atoma ugljika, sadrže i druge atome, najčešće dušika, kisika i sumpora. Poznati su od samih početaka organske kemije. Od svih poznatih organskih spojeva polovica su heterociklički ...

                                               

Karbonilna skupina

Karbonilna skupina ili karbonil, u organskoj kemiji, je dvovalentna atomska skupina C=O, svojstvena funkcijska skupina za aldehide i ketone, a sadrže ju i kinoni te karboksilne kiseline i njihovi derivati. U anorganskoj kemiji, skupina CO ligand ...

                                               

Nitrili

Nitrili su organski spojevi opće formule R-CN, esteri cijanovodične kiseline. To su bezbojne tekućine ili kristali, osebujnih, ali ne neugodnih mirisa. Većinom su netopljivi u vodi, a topljivi u alkoholu i eteru. Nastaju djelovanjem alkalijskih c ...

                                               

Nitro-spojevi

Nitro-spojevi su organski spojevi koji sadrže nitro-skupinu, –NO 2, vezanu izravno za ugljikov atom, na primjer nitrometan, H 3 C–NO 2. Dobivaju se, dok njihovom redukcijom, obično željeznom piljevinom u nazočnosti solne kiseline, nastaju amini. ...

                                               

Nitrozo-spojevi

Nitrozo-spojevi su organski spojevi koji sadrže nitrozo-skupinu, –NO, na primjer nitrozobenzen, C 6 H5–NO. Nitrozo-skupina kromoforna je skupina u nitrozo-bojilima.

                                               

Urea

Urea 2, H 2 N-CO-NH 2, CH 4 N 2 O, CON 2 H 4, 2 CO), NH 2 CONH 2) je diamid ugljične kiseline. Urea je glavni otpadni proizvod deaminacije aminokiselina u sisavaca.

                                               

Barijev sulfat

U prirodi dolazi kao mineral barit u obliku pločastih rompskih kristala. Kemijski vrlo postojan, neotrovan, te netopljiv u vodi i kiselinama osim u koncentriranoj sumpornoj kiselini. Iz sulfata se dobivaju sve ostale barijeve soli. Žarenjem s ugl ...

                                               

Kalicijev benzoat

Kalcijev benzoat je sredstvo za konzerviranje. On je kalcijeva sol benzojeve kiseline, iz koje se proizvodi kemijskom sintezom s kalcijevim oksidom. Iako se smatra bezopasnim, konzumiranje nije preporučljivo. Kod osoba koje boluju od astme, urtik ...

                                               

Natron

Natron je prirodna mješavina natrijevog karobonata dekahidrata i oko 17% natrijevog bikarbonata te manjih količina natrijevog klorida i natrijevog sulfata. Natron je u čistom obliku je bijele boje ili bezbojan. Nalazimo ga u naslagama jezera u su ...

                                               

Nitrat

Nitrati, soli dušične kiseline. Opća je formula nitrata u obliku soli: M I NO 3 ili MII2, u kojima su M i M II jednovalentne, ondosno dvovalentne skupine ili atomi, najčešće natrija, kalija, amonija i kalcija. Opća je formula organskih nitrata u ...

                                               

Rastopljena sol

Rastaljena sol koja je krutina pri standardnom tlaku i temperaturi ali ulazi u tekuću fau zbog povišene temperature. Sol koja je normalno tekućina pri standardnoj temperaturi i tlaku obično nazivamo ionskom tekućinom, iako su tehnički rastaljene ...

                                               

Štasfurtske soli

Štasfurtske soli su soli koje su nastale taloženjem iz nekadašnjeg mora. Ime su dobile prema njemačkom gradu Staßfurtu u Salzlandkreisu, jednim od sjedišta njemačke proizvodnje soli. Mnogi minerali koji se nalaze u ovim solima sadržavaju magnezij ...

                                               

Bakrov(I) klorid

Bakrov klorid je najpoznatiji bakrovi halogenid. Upotrebljava se kao katalizator pri sintezi akrilonitrila, u industriji nafte za dekoloriranje i desulfuriranje, za denitriranje umjetne svile, za čišćenje acetilena, u vatrogasnim aparatima, itd. ...

                                               

Bakrov(I) oksid

Bakrov oksid je kristalinična tvar crvene boje. U prirodi se nalazi kao mineral kuprit, a rjede i kao halkotrihit. Otapanjem u NH 3 i NH 4 Cl daje bezbojnu otopinu koja s najmanjom količinom kisika pomodri pa služi kao reagens na kisik. Na poviše ...

                                               

Bakrov(II) acetoarsenit

Bakrov acetoarsenit 2 x 3Cu 2, bakrov acetat triarsenit, pariška zelena boja, pariško zelenilo, od engl. Paris green) je anorganski spoj, koji kristalizira u jako otrovnom esmeraldno-zelenom kristaličnom prahu. Poznatiji pod nazivom "pariška zele ...

                                               

Bakrov(II) hidroksid

Bakrov hidroksid 2, bakrena patina) se upotrebljava se kao pesticid, pigment i katalizator. To je uglavnom svijetloplavi želatinozni spoj. Često može biti viden i kao zelenilo na bakrenim krovovima raznih gradevina ili pak na nekim drugim bakreni ...

                                               

Bakrov(II) klorid

Bakrov klorid je najpoznatiji bakrov halogenid. Upotrebljava se kao močilo u industriji nekih organskih boja i u tisku tekstila, u kemiji je dobar katalizator za organske sinteze, za rafinaciju bakra, zlata i srebra, za dobivanje žive mokrim post ...

                                               

Bakrov(II) oksid

Bakrov oksid je crn kristaličan prah netopljiv u vodi. Slabo je topljiv u amonijaku i amonijevu kloridu, ali je lako topljiv u kiselinama, amonijevu karbonatu i kalijevom cijanidu. U otopini ima isključivo lužnat karakter pa otapanjem u kiselinam ...

                                               

Bakrov(II) sulfat pentahidrat

Bakrov sulfat pentahidrat sulfat monohidrat, plavi vitriol, CuSO 4 x 5 H 2 O) obliku je plavo-modrih prozirnih kristala poznat pod nazivom "modra galica". Bezvodni bakrovII sulfat CuSO 4 daje zelenobijele ili sivobijele kristale koji na sebe lako ...

                                               

Dušikovi oksidi

Dušikovi oksidi su niz spojeva dušika i kisika opće formule NOx koji nastaju oksidacijom atmosferskoga dušika pri visokim temperaturnim izgaranjima ili pod utjecajem elektromagnetskoga izboja. Dušikovi oksidi zagaduju zrak u gradovima, gdje nasta ...

                                               

Nitridi

Nitridi, spojevi metala s dušikom. Mogu se dobiti izravnom sintezom elemenata, zagrijavanjem metala u amonijaku ili termičkim raspadom amida. S obzirom na kemijsku vezu izmedu dušika i metala razlikuju se nitridi solne naravi, kovalentni nitridi ...

                                               

Kalcijev hipoklorit

Kalcijev hipoklorit 2), komercijalno nazvan "kaporit", često nazvan i klorno vapno) je kemijski proizvod, bijeli prašak oštra mirisa, koji služi za bijeljenje i dezinficiranje. Prije se je prodavalo kao dezinficijes za poljske WC-e, da se ne bi p ...

                                               

Kalcijev karbid

Kalcijev karbid je zbog nečistoća sive boje, a zbog tragova fosfina PH 3 neugodna mirisa, u reakciji s vodom oslobada etin acetilen. Karabit ne gori, ali u kontaktu s vodom stvara eksplozivan plin etin + gašeno vapno. CaC 2 + 2 H 2 O --&gt, C 2 H ...

                                               

Kalcijev karbonat

Kalcijev karbonat u prirodi je najrašireniji i najvažniji spoj kalcija, koji se najčešće nalazi u obliku nama poznatih tvari iz svakidašnjeg života - vapnenac, mramor i kreda - iako različita izgleda, gradene su od kristalića kalcita različite ve ...

                                               

Kalcijev klorid

Ima izrazito slan okus. Lako je topljiv u vodi i alkoholima, a otapanjem kalcijeva klorida u vodi temperatura raste, što se naziva egzotermna reakcija. Iz otopine kristalizira kao dihidrat. Jako je higroskopna tvar, što znači da apsorbira vlagu i ...

                                               

Kalcijev sulfat dihidrat

U prirodi se javlja kao mineral anhidrit, gips ili sadra i kao zrnata potpuno bijela sadra – alabaster CaSO 4 x 2 H 2 O, najjeftiniji gips i koristi se u umjetnosti. Grijanjem do 130 °C prirodni gips gubi 3 / 4 kristalne vode i prelazi u pečeni g ...

                                               

Kalijev karbonat

Dolazi u kao prozirna kristalična krutina ili bijeli higroskopni prah tališta 891 °C, lako i dobro topljiv u vodi 112.g u 100ml vode, koji daje vrlo lužnatu otopinu. Relativna gustoća na 20 °C mu je 2.29 g / cm3. Svrstava se medu prve dobivene či ...

                                               

Kalijev klorid

Kalijev klorid je poznata kalijeva sol, bjelkasto-bezbojan kristal izuzetno slana okusa. Lako je topljiv u vodi, a slabo u acetonu i alkoholu. Nije zapaljiv i blago je toksičan. Elektrolizom taline KCl-a se dobiva čisti kalij, a iz njega ostale k ...

                                               

Kalijev metabisulfit

U dodiru s kiselinama oslobadaju se otrovni plinovi. Kalijev metabisulfit razvija u vinu i moštu za približno 50% svoje težine SO 2. Sa dodatkom 10g kalijevog metabisulfita u 100 l vina, podigne se količina SO2 za približno 50 mg / l. Dozira se u ...

                                               

Kalijev nitrat

Korištenjem izraza "salitra" bitno je naglasiti "kalijska salitra", iz razloga što postoji "čilska salitra" i "nordijska salitra". Kalijev nitrat dolazi u obliku bijelog nehigroskopnog kristalnog praha. Jak je oksidans i lako se otapa u vodi pri ...

                                               

Kalijev permanganat

Tvori tvrde male kristale svjetlucava metalnoga sjaja, tamnocrvene boje, koja zbog površinske redukcije često prelazi u ljubičastu. Boja ovisi o veličini čestica, a one pak ovise o načinu priprave. Dobro se otapa u vodi pa voda prima ljubičastu b ...

                                               

Natrijev klorid

Dolazi u obliku prozirnih kristala dobro topljivih u vodi, relativne molekulske mase 58.4 u. Privlačne sile medu ionima u kristalnoj rešetki su jake, te zbog jake ionske veze izmedu iona natrija i klora, temperatura tališta mu je relativno visoko ...

                                               

Natrijev nitrat

Natrijev nitrat važan je nitrat, koji se javlja u prirodi. Najveća nalazišta su u Čileu, pa se zato naziva i čileanska salitra. Manjih nalazišta ima u Egiptu, Maloj Aziji, Kolumbiji i Kaliforniji, ali od tehničkog značaja samo su nalazišta u Čileu.

                                               

Natrijev sulfat

Natrijev sulfat dekahidrat bezbojan je kristal koji se u prirodi nalazi kao mineral glauberit 2) i mirabilit. Lako se otapa u vodi iz koje, ispod temperature 32.4 °C, kristalizira kao dekahidrat koji se iznad te temperature otapa u vlastitoj kris ...

                                               

Srebrov fulminat

Srebrov fulminat je eksplozivan ionski spoj srebrovog kationa i fulminatnog aniona. To je primarni eksploziv koji ima vrlo malu praktičnu vrijednost zbog velike osjetljivosti. Kontakt s jednom kapi vode detonira nekoliko miligrama srebrovog fulmi ...

                                               

Srebrov nitrat

Srebrov nitrat je sol srebra kemijske formule AgNO 3. Zbog svoje velike topljivosti u vodi i drugim polarnim otapalima, puno manje osjetljivosti na svjetlost od srebrovih halida, kao i niže cijene zbog manjih troškova proizvodnje, koristi se kao ...

                                               

Ugljična kiselina

Ugljična kiselina 2), H 2 CO 3) slaba je anorganska kiselina. Nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi, no vrlo mala količina CO2 izreagira sa vodom, jer se čak 99 % CO2 u vodi nalazi u molekularnom stanju. U industriji se karbonatna kiselina ko ...

                                               

Željezov(II) hidroksid

Željezov hidroksid 2) koji sadrži različit udjel vode i zapravo je željezni oksidhidrat. Njegova su dva prirodna kristalna oblika minerali getit i lepidokrokit.

                                               

Željezov(II) sulfat

Željezov sulfat heptahidrtat topljiv je u vodi, na zraku nestabilan. Bezvodni željezovII sulfat FeSO 4 iz vodene otopine kritalizira kao željezovII sulfat heptahidrat FeSO 4 x 7 H 2 O.

                                               

Željezov(III) hidroksid

Željezov hidroksid 3, močvarna ruda, limonit) se taloži kao crvenosmedi hladetinasti talog kad se otopini soli trovalentnog željeza doda lužina. Analogno, će se taložiti iz otopina željezovih soli kad ih se zaluži, ali to zapravo neće biti hidrok ...

                                               

Željezov(III) nitrat

Željezov nitrat, željezova je sol kemijske formule Fe 3. Budući je higroskopan, često se nalazi u nonahidratnom obliku, Fe 3 9H 2 O), koji je kristalna tvar bezbojne do blijedo ljubičaste boje. Nastaje reakcijom željeza ili željezovih oksida s du ...

                                               

Acetal

Ketal je funkcionalna skupina opće formule opće formule R 2 COR’, gdje obje skupine R su organski fragmenti. Središnji atom ugljika vezan je četirima vezama na nj, te je stoga zasićen i tetrahedralne je geometrije. Nastaju adicijom alkohola na al ...

                                               

Ketal

Ketal je funkcionalna skupina opće formule opće formule 2), gdje obje skupine R su organski fragmenti. Središnji atom ugljika vezan je četirima vezama na nj, te je stoga zasićen i tetrahedralne je geometrije. Nastaju adicijom alkohola na ketone. ...

                                               

Bernoullijeva lemniskata

U matematici, Bernoullijeva lemniskata je algebarska krivulja u obliku položene osmice, opisana kartezijanskom jednadžbom u obliku: x 2 + y 2 = a 2 x 2 − y 2 {\displaystyle x^{2}+y^{2}^{2}=a^{2}x^{2}-y^{2}\,} Graf ove jednadžbe daje krivulju slič ...

                                               

Kocka

Kocka je geometrijsko tijelo, jedno od Platonovih tijela. Kocka spada u paralelepipede, to je pravilna četverostrana prizma - sastoji se od šest jednakih kvadrata, njezinih stranica. Ona ima 12 bridova i 8 vrhova. Mreža kocke sastoji se od 6 jedn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →