Wiki page 151                                               

Fazni prijelazi

Fazni prijelazi su promjene stanja pojedine faze pri promjeni temperature. Razlikuju se fazni prijelazi I. vrste, kod kojih su u stanju ravnoteže slobodne entalpije u obje faze jednake po vrijednosti, ali se pritom entropija i volumen skokovito m ...

                                               

Feroelektricitet

Feroelektricitet je pojava snažne, spontane i stalne električne polarizacije u nekim materijalima koji se nazivaju feroelektricima. Feroelektricitet pokazuju samo neki kristalizirani kemijski spojevi. Pojava je otkrivena na rochelleskoj soli, pa ...

                                               

Isparavanje

Isparavanje je prijelaz tvari iz tekućeg u plinovito agregatno stanje. Prema kinetičko-molekularnoj teoriji topline, tekućina isparuje kada njezine molekule zagrijavanjem poprime dovoljno energije da nadvladaju kohezijske sile unutar tekućine i t ...

                                               

Kondenzacija

Kondenzacija u fizici predstavlja prijelaz tvari iz plinovitog u tekuće agregatno stanje, pojava suprotna isparavanju. Tako nastala tekućina naziva se kondenzat. Kondenzaciju olakšavaju čestice prašine i ioni, koji djeluju kao središta ili jezgre ...

                                               

Krutine

Krutine ili čvrste tvari su kemijske tvari stalnog oblika i obujma. Čine ju čestice medusobno tako povezane da jedna u odnosu prema drugoj ne može mijenjati svoj položaj. Zato tvar u čvrstom agregatnom stanju pruža otpor svakomu pokušaju promjene ...

                                               

Latentna toplina

Latentna toplina je toplina koju neka masa tvari mora predati ili primiti iz okoline kako bi promijenila agregatno stanje po jedinici te mase. Jednakost koja vrijedi je: L = Q L m. {\displaystyle L={\frac {Q_{L}}{m}}. } gdje je: L - specifična la ...

                                               

Magnetohidrodinamika

Magnetohidrodinamika je grana fizike koja proučava električki vodljive fluide izložene magnetskom polju. Fluidi mogu biti u tekućem ili plinovitom stanju. Gibanjem fluida u magnetskom polju nastaje električna struja na koju djeluje magnetsko polj ...

                                               

Nakupine

Nakupine su posebno stanje tvari koje čine grozdovi atoma ili molekula. Takva stanja postižu se modernim laserskim tehnikama, koje su omogućile i stvaranje novih oblika tvari i spojeva. Prije razvoja modernih tehnika bio je poznat malen broj tvar ...

                                               

Osjetna toplina

Osjetna toplina ili senzibilna toplina je toplina koju dodajemo nekom tijelu da bi njegova temperatura rasla. Slično tome, kad tijelu oduzimamo toplinu i njegova temperatura pada, oduzeta toplina takoder se naziva osjetna toplina. To znači da top ...

                                               

Plazma (fizika)

Plazma je stanje potpuno ionizirane tvari. Uobičajeno je da se zbog različitih svojstava u odnosu na krutine, tekućine i plinove smatra posebnim agregatnim stanjem tvari. Ionizirani plin ima barem po jedan elektron odvojen od dijela svojih atoma ...

                                               

Plazma kugla

Plazma kugla je neobična svjetiljka koja je bila vrlo popularna 1980-tih. Otkrio ju je Nikola Tesla, nakon svojih pokusa s visokofrekventnim strujama u vakuumskoj staklenoj cijevi, dok je istraživao svojstva visokog napona. Nazvao ju je "tinjalic ...

                                               

Tekućine

Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost. Poprima oblik posude u kojoj se nalazi, ali ju ne ispunja u cijelosti, već oblikuje svoju slobodnu površinu o ...

                                               

Elektromagnetizam

Elektromagnetizam je grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih pojava, objašnjava svjetlosne pojave i zakone optike, te sve ostale vrste elektromagnetskih valova. Razvoj elektromagnetizma započeo j ...

                                               

Dijamagnetizam

Dijamagnetizam je svojstvo mnogih kemijskih elemenata i većine organskih spojeva, koje obilježava slaba magnetska permeabilnost. To su dijamagnetici, njihova je relativna magnetska permeabilnost manja od 1 i gotovo ne ovisi o temperaturi. Kod tih ...

                                               

Električni izboj

Električni izboj je prolazak električnoga naboja kroz plinove u električnom polju pri kojem zbog sudara medu česticama dolazi do odredenih popratnih pojava. Plinovi su izvrsni izolatori na temperaturama nižim od 1000 K, pa će električna struja po ...

                                               

Električni tok

Električni tok ili električni fluks je fizikalna veličina koja predstavlja broj silnica električnog polja koje prolaze kroz odredenu plohu. Električni tok je direktno proporcionalan broju električnih silnica koje prolaze kroz zamišljenu plohu.

                                               

Elektrodinamičko djelovanje

Elektrodinamičko djelovanje ili Orstedov zakon je djelovanje električne struje u električnom vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. Jedan od triju osnovnih učinaka električne struje magnetski je učinak, a otkrio ga je 1820. danski fizičar H. Ch ...

                                               

Elektromagnetska indukcija

Elektromagnetska indukcija je pojava da se u zavoju vodljive žice stvara električni napon ako se mijenja magnetski tok što ga zavoj obuhvaća. Ako promjenljivi magnetski tok umjesto kroz jedan zavoj prolazi kroz zavojnicu s N zavoja, bit će ukupni ...

                                               

Elektromagnetsko polje

Elektromagnetsko polje jest prostor gdje se opaža energetska interakcija s električnim nabojem odnosno drugim elektromagnetskim poljem. Interakcija je obostrana tako da polje djeluje na naboj a naboj stvara polje. Elektromagnetsko polje je vektor ...

                                               

Elektromagnetsko zračenje

Elektromagnetsko zračenje predstavlja elektromagnetske valove kraćih valnih duljina: infracrveno, ultraljubičasto, rendgensko i gama-zračenje. Sva ugrijana fizikalna tijela zrače elektromagnetske valove. Svako tijelo se sastoji od atoma. Prilikom ...

                                               

Elektronska optika

Elektronska optika je grana fizike koja se bavi upravljanjem snopom elektrona s pomoću električnoga i magnetskoga polja te konstrukcijom elektroničkih uredaja poput optičkih. Djelovanje tih polja na elektronski snop na maloj udaljenosti od njihov ...

                                               

Elektrostatika

Prvi je Tales iz Mileta 600 pr. Kr. pisao da jantar grč. ἤλεϰτρον, ḗlektron, kada se tare, privlači sitne čestice tvari, a W. Gilbert otkrio je da i druge tvari, a ne samo jantar, imaju električno svojstvo. Pojavu električnoga odbijanja prvi je 1 ...

                                               

Foucaultove struje

Foucaultove struje su električne struje velike jakosti, koje nastaju u unutrašnjosti metalnih vodiča podvrgnutih djelovanju promjenljivoga magnetskoga polja. Zbog toga što teku u zatvorenim krivuljama nalik vrtlozima, nazivaju se i vrtložne struj ...

                                               

Gaussov zakon za magnetizam

U fizici, Gaussov zakon za magnetizam čini jednu od četiri Maxwellove jednadžbe koje su temelj klasične elektrodinamike. Zakon kaže da magnetsko polje B ima divergenciju jednaku nuli, drugim riječima, da je solenoidno vektorsko polje. To odgovara ...

                                               

Influencija

Influencija, električna influencija, električna pobuda ili elektrostatička indukcija je pomicanje, razdvajanje i preraspodjela električnih naboja na vodljivom, izvorno neutralnome tijelu koje se nalazi u električnom polju. Ako se na primjer takvo ...

                                               

Jouleova toplina

Jouleova toplina je toplina koja nastaje pri prolasku električne struje kroz vodič zbog njegova otpora. Ta je količina topline Q: Q = I 2 ⋅ R ⋅ t {\displaystyle Q=I^{2}\cdot R\cdot t} gdje je: I - jakost struje, R - električni otpor vodiča, a t - ...

                                               

Katodno zračenje

Katodno zračenje je struja elektrona koji u cijevima s plinskim izbojem ili u elektronskim cijevima teče od električki negativne katode prema električki pozitivnoj anodi. Može se usmjeravati s pomoću magnetskog ili električnog polja, na primjer u ...

                                               

Kvadrupol

Kvadrupol je sustav dvaju dipola na maloj udaljenosti i time u jakom medudjelovanju, zbog čega je njegovo djelovanje na okolinu bitno drugačije od djelovanja dvaju dipola. Postoje magnetski i električni kvadrupoli. Općenito, niz pravilno razmješt ...

                                               

Larmorova precesija

Podrobniji članak o temi: Dijamagnetizam O djelovanju magnetskog polja na atome daje vrlo dobar uvid osnovni teorem koji je našao J. Larmor. U atomima izvode elektroni vrlo brza periodična gibanja oko svoje jezgre. Kad ukopčamo magnetsko polje, t ...

                                               

Lorentzova sila

Lorentzova sila je sila koja djeluje na električni naboj q {\displaystyle \ q} koji se giba brzinom v {\displaystyle \mathbf {v} } u magnetskom polju B {\displaystyle \mathbf {B} } zajedno sa silom koja na nj djeluje zbog električnog polja E {\di ...

                                               

Magnetizacija

Magnetizacija je vektorska fizikalna veličina kojom se opisuje razlika izmedu jakosti magnetskoga polja u vakuumu i u nekom sredstvu. Magnetizacija je jednaka umnošku magnetske susceptibilnosti tvari χ m i jakosti magnetskoga polja H: M = χ m ⋅ H ...

                                               

Magnetska histereza

Magnetska histereza pojava je kašnjenja magnetske indukcije u odnosu na promjenu jakosti magnetskoga polja. Ovisi o feromagnetskim materijalima u kojima se magnetsko polje inducira, manja je za meko željezo, a veća za tvrdo željezo. Gubitke magne ...

                                               

Magnetska vodljivost

Magnetska vodljivost šipke ili žice, ploštine poprječnoga presjeka S i duljine l, dana je izrazom: Λ = μ ⋅ S l {\displaystyle \Lambda =\mu \cdot {\frac {S}{l}}} gdje je: μ - magnetska permeabilnost, recipročna je vrijednost reluktancije magnetsko ...

                                               

Magnetski moment

Magnetski moment ili magnetski dipolni moment je vektorska fizikalna veličina kojom se opisuju svojstva stalnih magneta i električnih zavojnica kroz koje teče električna struja, umnožak je jakosti električne struje i ploštine petlje. Smjer je vek ...

                                               

Magnetski pol

Magnetski pol je krajnja točka trajnoga magneta ili elektromagneta, mjesto na kojem je najveća magnetska indukcija. U elektrostrojarstvu, magnetski su polovi osnovni dijelovi električnih generatora i električnih motora.

                                               

Paramagnetizam

Paramagnetizam je svojstvo mnogih tvari, kemijskih elemenata i kemijskih spojeva, koje obilježava relativna magnetska permeabilnost nešto veća od 1. To je u prirodi najčešći oblik magnetizma. Paramagnetične tvari u magnetskom polju dobivaju slab ...

                                               

Plazma TV

Plazma ekran je vrsta plosnatog ekrana koja je tipična za plazmu TV. Naziv" plazma” dolazi od grade svakog piksela koja je u biti fluorescentna cijev. U stvarnosti plazma TV ima par milijuna takvih malih fluorescentnih cijevi. Fluorescentna cijev ...

                                               

Zakočno zračenje

Zakočno zračenje, kočno zračenje ili bijela radijacija je elektromagnetsko zračenje koje nastaje pri ubrzanju slobodne električki nabijene čestice. U užem smislu, to je zračenje kojim elektroni gube energiju i bivaju usporeni pri prolazu kroz tva ...

                                               

Akcelerator čestica

Akcelerator čestica, ubrzivač čestica ili sudarivač je uredaj u kojem se električki nabijene čestice stalnim ili izmjeničnim električnim poljima ubrzavaju do visokih kinetičkih energija. Konačna energija čestica ovisi o vrsti akceleratora. Akcele ...

                                               

Antitvar

Antitvar je struktura sastavljena od antičestica. U prirodi svaka čestica ima svoju antičesticu. Primjerice, atom antivodika je sastavljen od negativno nabijenog antiprotona oko kojeg "kruži" pozitivno nabijeni elektron - pozitron. Ako se dogodi ...

                                               

Barion

Barion je subatomska čestica polucijeloga spina, podvrsta hadrona. Barioni su fermioni na koje djeluje jaka nuklearna sila, ili drugim riječima hadroni polucjelobrojnog spina. To su mješovite čestice sačinjene od 3 kvarka, za razliku od mezona, k ...

                                               

Barionski broj

Barionski broj je kvantni broj koji izražava barionsko svojstvo elementarne čestice. Za barione iznosi 1, antibarione –1, kvarkove B = 1 / 3, antikvarkove B = –1 / 3, za sve ostale čestice B = 0. Barionski broj ostaje očuvan pri elektromagnetskim ...

                                               

Betatron

Betatron tip je ubrzivača čestica u kojem se induciranim električnim poljem ubrzavaju elektroni. Inducirano električno polje stvara se promjenama magnetskoga toka u središnjem dijelu betatrona, a magnetsko polje prisiljava elektrone na gibanje po ...

                                               

Bevatron

Bevatron elektronvolta + tron) je sinkrotronski ubrzivač čestica, energije 6 GeV, koji je radio na Kalifornijskom sveučilištu Berkeleyu. Ubrzavao je protone koji su se kad postignu željene brzine sudarali s nepomičnom metom i u sudaru stvarali no ...

                                               

Bozoni

Bozon je subatomska čestica cjelobrojnoga spina koja se podvrgava Bose-Einsteinovoj statistici. Skupini bozona pripadaju fotoni, gluoni, W-bozoni, Z-bozoni, Higgsovi bozoni, gravitoni, mezoni i složenije čestice koje sadrže parni broj fermiona, n ...

                                               

Ciklotron

Ciklotron je akcelerator čestica koji ubrzava čestice izmjeničnim električnim poljem izmedu dviju elektroda u obliku slova D, smještenih u vakuumskoj komori izmedu polova velikoga i snažnoga magneta. Čestice se u konstantnom magnetskom polju, brz ...

                                               

Eksperiment OPERA

Eksperiment OPERA, u kojem osim znanstvenika s CERN-a, sudjeluju i hrvatski znanstvenici s Instituta Ruder Bošković, po prvi put je otkrio prelazak jedne elementarne čestice - mionskog neutrina u drugu - tau neutrino, što je za fiziku elementarni ...

                                               

Elektromagnetska sila

Elektromagnetska sila ili elektromagnetsko medudjelovanje jedno od temeljnih medudjelovanja elementarnih čestica, opisano Maxwellovim objedinjenjem električne i magnetske sile. Primjer je elektrostatička sila izmedu nabijenih čestica koja proizla ...

                                               

Elektroslaba teorija

Elektroslaba teorija je teorija ustanovljena pri pokušajima formulacije konzistentne teorije slabih medudjelovanja, po uzoru na kvantnu elektrodinamiku. Konstrukciju takve teorije započeli su u 1960-ima S. L. Glashow, A. Salam i S. Weinberg, teme ...

                                               

Elementarna čestica

Elementarna čestica ili temeljna čestica spada u podgrupu subatomskih čestica i odlikuje se najvećim stupnjem elementarnosti. Temeljnost novootkrivenih subatomskih čestica ovisi o tom imaju li strukturu, mogu li se sastaviti od već postojećih čes ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →